Välj en sida

PrivatLeasing

Tryggt & enkelt

Privatleasing

Genom oss får du som privatperson möjlighet till ett bekvämt och enkelt sätt att leasa en ny bil utan kontantinsats.

Passar för dig som:

 • Inte vill äga en bil.
 • Inte vill låsa kapital i ditt bilinnehav eller tänka på andrahandsvärdet.
 • Ser möjligheten att kunna byta bil regelbundet.

Om privatleasing

 • Ingen kontantinsats krävs.
 • Serviceavtal ingår vanligtvis i leasingavgiften mot en avgift. Den täcker oftast bilens schemalagda serviceintervall.
 • Bilförsäkring tecknas av leasetagare eller billeverantör efter överenskommelse.
 • Leasingperiod vanligtvis mellan 12 – 36 månader.
 • Efter leasingperiodens utgång återlämnas bilen till billeverantören och möjlighet finns att välja en ny bil för ny leasingperiod.
 • All Privatleasing sker i samarbete med bilåterförsäljaren.

Att tänka på under Privatleasingperioden

 • När du köper en ny bil är det viktigt att sköta och underhålla den in- och utvändigt. Precis samma sak gäller med en privatleasad bil. Du ansvarar för att detta sker löpande under leasingperioden.
 • Du som kund är ansvarig för att bilen är fullständigt försäkrad under leasingperioden.
 • Skatter och avgifter som hör till bilen, exempelvis fordonsskatt och trängselskatt, betalas alltid av dig som kund och ingår inte i leasingavgiften.
 • Du som kund är ansvarig för att bilen servas enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Leasingavgiften kan komma att ändras t.ex. om räntan för leasegivarens refinansiering eller dess upplåningskostnader förändras. Se vidare leasingavtalet och dess allmänna villkor.

Läs mer i Skötselguide Privatleasing »

Vad händer efter Privatleasingperiodens utgång?

I god tid innan avtalet löper ut blir du kontaktad gällande återlämning av bilen.

Vilka kostnader kan tillkomma och vilka risker löper jag?

Bilen testas i samband med att den återlämnas. Kostnader för skador utöver normalt slitage, till exempel plåtskador, ansvarar du som leasetagare för. Om bilen körts längre än den överenskomna körsträckan debiteras övermil.

Skötselguide Privatleasing

Läs mer om hur sköter din bil under Privatleasingperioden.

Ordlista

Administrationsavgift: Avgift som uttages i samband med avisering av månadskostnad.

Allmänna ränteläget: En form av ränteberäkning utan bindning till någon definierad parameter. Oftast baserad på den korta penningmarknadsräntan.

Amortering: Återbetalning av skuld på ett lån.

Annuitet: En finansiering där summan av amortering och ränta är lika stort vid varje betalningstillfälle under betalningsperioden.
OBS! Gäller vid oförändrad ränta, vid ev. räntejustering påverkas månadskostnaden.

Bruten annuitet: Kreditavtal där amorteringstakten kan variera, exempelvis högre amorteringstakt år 1 för att sedan sjunka år 2 och 3.
(Se även ”Stafflad annuitet”)

Effektiv ränta: Den ränta plus samtliga avgifter man betalar för en viss kredit omräknat till årsränta.

Fast månadskostnad: Månadskostnad som ej följer förändringarna på räntemarknaden. En fast månadskostnad kan kännas tryggare eftersom beloppet är densamma under hela löptiden men är oftast högre än en rörlig dito.

Finansieringsavtal: Avtal som upprättas mellan kreditgivare och kredittagare ang. finansieringen. Skall undertecknas för att vara godkänt.

Inbytesbil: Bil som lämnas i inbyte vid ny affär. Kan nyttjas som kontantinsats.

Kontantinsats: Minst 20% av bilens pris som måste erläggas enl. konsument- kreditlagen i samband med leverans.

Kreditbelopp: Det belopps som skall finansieras. Avser bilens pris inkl. extra- utrustning minus kontantinsats/inbytesbil.

Kreditgivare: Den finansierande parten i ett kreditupplägg.

Kreditkostnad: Det sammanlagda beloppet av alla räntor, upplägg- och administrationsavgifter som skall erläggas med anledning av krediten.

Kreditspärr: Markering i bilregistret som hindrar att en finansierad bil byter ägare utan kreditgivarens medgivande.

Kredittagare: Låntagaren (privatpersonen, företaget) i ett kreditupplägg

Kredittid: Den löptid som gäller för kreditavtalet. För nya bilar oftast mellan 12 – 84 mån. För begagnade bilar oftast mellan 12 – 72 mån.

Köpare: Se kredittagare.

Månadsbelopp: Den månadskostnad som kreditavtalet ger. Storleken på månads- beloppet påverkas av bilens pris, kontantinsatsen, finansierings- räntan samt avtalets löptid. På månadskostnaden är räntedelen avdragsgill till 30%.

Leveransdag: Den dag som bilen levereras till kredittagaren. Fr.o.m. detta datum börjar avtalet att gälla.

Leveransgodkännande: Kredittagaren godkänner fordonet att det är i överenskommet skick samt ger klartecken till kreditgivaren att verkställa utbetalning till leverantören.

Leverantör: Den som levererar bilen, oftast en bilåterförsäljare.

Nominell ränta: Den ränta som används vid beräkning av månadskostnaden och som DNB Finans anger.

Rak amortering: Återbetalning med lika stor amortering i varje betalning. Total- beloppet att betala varje månad sjunker då skulden minskar och därigenom blir räntebeloppet lägre.
Större månadskostnad i början jämfört med ett annuitetslån, men lägre i slutet av kredittiden.

Restskuld: Den återstående kapitalskulden då en kredit förtidslöses.

Rörlig månadskostnad: Månadsbelopp som följer förändringarna på räntemarknaden. Med en rörlig kostnad blir oftast månadsbeloppet lägre men kan också förändras under löptiden.

Stafflad kredit: Kreditavtal där amorteringstakten kan variera, exempelvis högre amorteringstakt år 1 för att sedan sjunka år 2 och 3. (Se även ”Bruten annuitet”)

Statsskuldväxel: SSVX, räntebindningsparameter som noteras dagligen och följer ränteutvecklingen.

Stibor: Stockholm Interbank Offered Rate, räntebindningsparameter som noteras dagligen och följer ränteutvecklingen.

Uppläggningsavgift: Avgift som uttages i samband med uppstart av kreditavtal.

Äganderättsförbehåll: Förbehåll att återta och försälja kreditobjektet för täckande av restskuld om köparen ej fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.