Välj en sida

Betalskydd

om du blir sjuk eller arbetslös

Betalskydd

Inget du saknar förrän du behöver det

Det sista man vill när något oförutsett har inträffat, är att behöva oroa sig för ekonomin. En betalskyddsförsäkring bygger på att du ska kunna fortsätta betala ditt leasingavtal även vid arbetslöshet eller sjukskrivning till följd av sjukdom eller olycksfall. Betalskyddet kan även betala ut ett engångsbelopp vid diagnos av allvarlig sjukdom eller i händelse av dödsfall.

Detta innebär betalskydd

Försäkringen kan ersätta leasingavtalets månadsbetalningar upp till 11 000 kr/månad om du skulle drabbas av sjukskrivning (minst 50%) till följd av sjukdom eller olycksfall eller arbetslöshet till följd av arbetsbrist. Vid diagnos av allvarlig sjukdom kan försäkringen ersätta med ett engångsbelopp på 50 000 kr. I händelse av dödsfall kan försäkringen ersätta med ett engångsbelopp på 150 000 kr. Ersättning betalas ut oavsett andra försäkringar.

I samband med tecknande av försäkring får du mer information, tex förköpsinformation.

Betalskydd går att teckna till nytt privatleasingavtal. Vid tecknande av nytt privatleasingavtal ingår betalskydd kostnadsfritt under avtalets tre första månader.

När kan Låneskydd eller Betalskydd användas?

Låneskyddet kan användas vid Avbetalning av ny eller begagnad bil och kan betala ditt billån om du blir sjukskriven eller arbetslös. Låneskyddet kan även betala ett engångsbelopp vid allvarlig sjukdom eller betala hela eller delar av din utestående skuld vid dödsfall.

Betalskyddet kan användas vid PrivatLeasing och kan betala din leasingavgift om du skulle bli sjukskriven eller arbetslös. Betalskyddet kan även betala ett engångsbelopp vid allvarlig sjukdom eller dödsfall.

Ordlista

Administrationsavgift: Avgift som uttages i samband med avisering av månadskostnad.

Allmänna ränteläget: En form av ränteberäkning utan bindning till någon definierad parameter. Oftast baserad på den korta penningmarknadsräntan.

Amortering: Återbetalning av skuld på ett lån.

Annuitet: En finansiering där summan av amortering och ränta är lika stort vid varje betalningstillfälle under betalningsperioden.
OBS! Gäller vid oförändrad ränta, vid ev. räntejustering påverkas månadskostnaden.

Bruten annuitet: Kreditavtal där amorteringstakten kan variera, exempelvis högre amorteringstakt år 1 för att sedan sjunka år 2 och 3.
(Se även ”Stafflad annuitet”)

Effektiv ränta: Den ränta plus samtliga avgifter man betalar för en viss kredit omräknat till årsränta.

Fast månadskostnad: Månadskostnad som ej följer förändringarna på räntemarknaden. En fast månadskostnad kan kännas tryggare eftersom beloppet är densamma under hela löptiden men är oftast högre än en rörlig dito.

Finansieringsavtal: Avtal som upprättas mellan kreditgivare och kredittagare ang. finansieringen. Skall undertecknas för att vara godkänt.

Inbytesbil: Bil som lämnas i inbyte vid ny affär. Kan nyttjas som kontantinsats.

Kontantinsats: Minst 20% av bilens pris som måste erläggas enl. konsument- kreditlagen i samband med leverans.

Kreditbelopp: Det belopps som skall finansieras. Avser bilens pris inkl. extra- utrustning minus kontantinsats/inbytesbil.

Kreditgivare: Den finansierande parten i ett kreditupplägg.

Kreditkostnad: Det sammanlagda beloppet av alla räntor, upplägg- och administrationsavgifter som skall erläggas med anledning av krediten.

Kreditspärr: Markering i bilregistret som hindrar att en finansierad bil byter ägare utan kreditgivarens medgivande.

Kredittagare: Låntagaren (privatpersonen, företaget) i ett kreditupplägg

Kredittid: Den löptid som gäller för kreditavtalet. För nya bilar oftast mellan 12 – 84 mån. För begagnade bilar oftast mellan 12 – 72 mån.

Köpare: Se kredittagare.

Månadsbelopp: Den månadskostnad som kreditavtalet ger. Storleken på månads- beloppet påverkas av bilens pris, kontantinsatsen, finansierings- räntan samt avtalets löptid. På månadskostnaden är räntedelen avdragsgill till 30%.

Leveransdag: Den dag som bilen levereras till kredittagaren. Fr.o.m. detta datum börjar avtalet att gälla.

Leveransgodkännande: Kredittagaren godkänner fordonet att det är i överenskommet skick samt ger klartecken till kreditgivaren att verkställa utbetalning till leverantören.

Leverantör: Den som levererar bilen, oftast en bilåterförsäljare.

Nominell ränta: Den ränta som används vid beräkning av månadskostnaden och som DNB Finans anger.

Rak amortering: Återbetalning med lika stor amortering i varje betalning. Total- beloppet att betala varje månad sjunker då skulden minskar och därigenom blir räntebeloppet lägre.
Större månadskostnad i början jämfört med ett annuitetslån, men lägre i slutet av kredittiden.

Restskuld: Den återstående kapitalskulden då en kredit förtidslöses.

Rörlig månadskostnad: Månadsbelopp som följer förändringarna på räntemarknaden. Med en rörlig kostnad blir oftast månadsbeloppet lägre men kan också förändras under löptiden.

Stafflad kredit: Kreditavtal där amorteringstakten kan variera, exempelvis högre amorteringstakt år 1 för att sedan sjunka år 2 och 3. (Se även ”Bruten annuitet”)

Statsskuldväxel: SSVX, räntebindningsparameter som noteras dagligen och följer ränteutvecklingen.

Stibor: Stockholm Interbank Offered Rate, räntebindningsparameter som noteras dagligen och följer ränteutvecklingen.

Uppläggningsavgift: Avgift som uttages i samband med uppstart av kreditavtal.

Äganderättsförbehåll: Förbehåll att återta och försälja kreditobjektet för täckande av restskuld om köparen ej fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.