Välj en sida

Fullserviceleasing

Smart leasing för företag

Ett bekvämt och ekonomiskt alternativ för dig som företagare.

Fullserviceleasing är en ”förädling” av den normala finansiella leasingen där service inkluderas i leasinghyran samt att restvärdet garanteras av återförsäljaren. Detta innebär att du som företagare inte behöver fundera på servicekostnader eller andrahandsvärden, allt detta ingår i fullserviceleasing!

I övrigt så är alla andra fördelarna kvar. Det innebär att företagets mätbara styrka (soliditeten) inte förändras samt att likviditeten inte påverkas såsom ett kontantköp gör.

Fördelar

  • Halva momsen är avdragsgill på alla leasinghyror, d.v.s. på både första förhöjda (extra leasinghyra) och på de löpande.
  • För att få hela momsen avdragsgill krävs att bilen skall gå som personbefordran, t.ex. taxi eller trafikskolebil alternativt att det avser en lätt lastbil med flak eller luftspalt mellan förarhytt och lastutrymme.
  • Du får kreditbesked direkt hos din bilåterförsäljare som även sköter allt kring leasingkontraktet.
  • Leasinghyrorna är avskrivningsbara till 100%
  • Du får allt på en och samma månadsfaktura, d.v.s. både finansiering och service. Det innebär att du alltid vet vad bilen kostar dig.

Vilka kostnader kan tillkomma / vilka risker löper jag?

  • Skador utöver normalt slitage ansvarar du som fullserviceleases-tagare för, t.ex. plåtskador.

Bilen testas i samband med att den återlämnas och de skador som eventuellt uppstått på bilen under leasingperioden debiteras dig. Om bilen körts längre än den överenskomna körsträckan debiteras övermilen.

Vad händer efter fullserviceleasingens utgång

  • Du blir kontaktad av din återförsäljare i god tid innan avtalet löper ut för att ni i lugn och ro skall kunna bestämma hur din nästa nya bil ska se ut.
  • Om du av någon anledning inte vill ta ut någon ny bil, lämnar du bara tillbaka bilen du fullserviceleasat.

Vad blir din fullserviceleasinghyra?

Vänligen kontakta din återförsäljare.

Ordlista

Administrationsavgift: Avgift som uttages i samband med avisering av månadskostnad.

Allmänna ränteläget: En form av ränteberäkning utan bindning till någon definierad parameter. Oftast baserad på den korta penningmarknadsräntan.

Amortering: Återbetalning av skuld på ett lån.

Annuitet: En finansiering där summan av amortering och ränta är lika stort vid varje betalningstillfälle under betalningsperioden.
OBS! Gäller vid oförändrad ränta, vid ev. räntejustering påverkas månadskostnaden.

Bruten annuitet: Kreditavtal där amorteringstakten kan variera, exempelvis högre amorteringstakt år 1 för att sedan sjunka år 2 och 3.
(Se även ”Stafflad annuitet”)

Effektiv ränta: Den ränta plus samtliga avgifter man betalar för en viss kredit omräknat till årsränta.

Fast månadskostnad: Månadskostnad som ej följer förändringarna på räntemarknaden. En fast månadskostnad kan kännas tryggare eftersom beloppet är densamma under hela löptiden men är oftast högre än en rörlig dito.

Finansieringsavtal: Avtal som upprättas mellan kreditgivare och kredittagare ang. finansieringen. Skall undertecknas för att vara godkänt.

Inbytesbil: Bil som lämnas i inbyte vid ny affär. Kan nyttjas som kontantinsats.

Kontantinsats: Minst 20% av bilens pris som måste erläggas enl. konsument- kreditlagen i samband med leverans.

Kreditbelopp: Det belopps som skall finansieras. Avser bilens pris inkl. extra- utrustning minus kontantinsats/inbytesbil.

Kreditgivare: Den finansierande parten i ett kreditupplägg.

Kreditkostnad: Det sammanlagda beloppet av alla räntor, upplägg- och administrationsavgifter som skall erläggas med anledning av krediten.

Kreditspärr: Markering i bilregistret som hindrar att en finansierad bil byter ägare utan kreditgivarens medgivande.

Kredittagare: Låntagaren (privatpersonen, företaget) i ett kreditupplägg

Kredittid: Den löptid som gäller för kreditavtalet. För nya bilar oftast mellan 12 – 84 mån. För begagnade bilar oftast mellan 12 – 72 mån.

Köpare: Se kredittagare.

Månadsbelopp: Den månadskostnad som kreditavtalet ger. Storleken på månads- beloppet påverkas av bilens pris, kontantinsatsen, finansierings- räntan samt avtalets löptid. På månadskostnaden är räntedelen avdragsgill till 30%.

Leveransdag: Den dag som bilen levereras till kredittagaren. Fr.o.m. detta datum börjar avtalet att gälla.

Leveransgodkännande: Kredittagaren godkänner fordonet att det är i överenskommet skick samt ger klartecken till kreditgivaren att verkställa utbetalning till leverantören.

Leverantör: Den som levererar bilen, oftast en bilåterförsäljare.

Nominell ränta: Den ränta som används vid beräkning av månadskostnaden och som DNB Finans anger.

Rak amortering: Återbetalning med lika stor amortering i varje betalning. Total- beloppet att betala varje månad sjunker då skulden minskar och därigenom blir räntebeloppet lägre.
Större månadskostnad i början jämfört med ett annuitetslån, men lägre i slutet av kredittiden.

Restskuld: Den återstående kapitalskulden då en kredit förtidslöses.

Rörlig månadskostnad: Månadsbelopp som följer förändringarna på räntemarknaden. Med en rörlig kostnad blir oftast månadsbeloppet lägre men kan också förändras under löptiden.

Stafflad kredit: Kreditavtal där amorteringstakten kan variera, exempelvis högre amorteringstakt år 1 för att sedan sjunka år 2 och 3. (Se även ”Bruten annuitet”)

Statsskuldväxel: SSVX, räntebindningsparameter som noteras dagligen och följer ränteutvecklingen.

Stibor: Stockholm Interbank Offered Rate, räntebindningsparameter som noteras dagligen och följer ränteutvecklingen.

Uppläggningsavgift: Avgift som uttages i samband med uppstart av kreditavtal.

Äganderättsförbehåll: Förbehåll att återta och försälja kreditobjektet för täckande av restskuld om köparen ej fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.