Välj en sida

Finansiell Leasing

När det gäller företagsbilar

När det gäller företagsbilar

Vi erbjuder ett finansiellt leasingupplägg där du som kund är med och påverkar både löptid och restvärde. Leasing är oftast det lönsammaste alternativet för dig som företagare eftersom halv moms alltid är avdragsgill samt att företagets likviditet ej påverkas.

Passar för dig som:

 • Inser fördelarna med att utnyttja bilen som säkerhet.
 • Inser fördelarna med att kunna utnyttja momsavdrag.
 • Har behov av avskrivningsunderlag.
 • Vill kunna påverka upphandling.
 • Vill kunna påverka löptid och restvärde.
 • Driver någon form av näringsverksamhet och är registrerad för F-skatt.
 • Leasar bilen från en av våra auktoriserade bilåterförsäljare

Om finansiell leasing

 • En leasing kan endast tecknas i samband med leverans, ej efteråt.
 • Leasing är en hyra av bil där leasingavgiften bokförs som en hyreskostnad.
 • Genom att leasa påverkas ej företagets mätbara styrka. (soliditet och likviditet)
 • Halv moms är avdragsgill på samtliga löpande leasingavgifter.
 • Halv moms är avdragsgill på den ”första förhöjda” leasingavgiften. (Extra leasingavgift)
 • Leasingavgifterna är avskrivningsbara till 100%.
 • Löptid mellan 12 – 60 månader.
 • Restvärde garanteras av leasetagaren om inget annat avtalats.
 • På restvärde är moms ej avdragsgill.

Skillnaden mellan finansiell och operationell leasing

Det finns vissa skillnader mellan finansiell leasing och operationell leasing. Den största skillnaden är att operationell leasing kan ses som ett helt fleet management-koncept där allt från service och reparationer till däckhyra inkluderas i månadskostnaden. På så sätt har du full koll på alla utgifter som rör bilen eller bilarna och kan få allt på en och samma faktura varje månad.

Hos oss på DNB kan du välja ett operationellt leasingupplägg genom vårt dotterbolag Autolease.

 

Leasing Företag

kr
kr
mån
%

Leasingavgift

0 kr
Detaljerad information
Finaniellt belopp
Restvärde
Uppläggningsavgift
Administrationsavgift
Alla belopp exkl. moms.
Ordlista

Administrationsavgift: Avgift som uttages i samband med avisering av månadskostnad.

Allmänna ränteläget: En form av ränteberäkning utan bindning till någon definierad parameter. Oftast baserad på den korta penningmarknadsräntan.

Amortering: Återbetalning av skuld på ett lån.

Annuitet: En finansiering där summan av amortering och ränta är lika stort vid varje betalningstillfälle under betalningsperioden.
OBS! Gäller vid oförändrad ränta, vid ev. räntejustering påverkas månadskostnaden.

Bruten annuitet: Kreditavtal där amorteringstakten kan variera, exempelvis högre amorteringstakt år 1 för att sedan sjunka år 2 och 3.
(Se även ”Stafflad annuitet”)

Effektiv ränta: Den ränta plus samtliga avgifter man betalar för en viss kredit omräknat till årsränta.

Fast månadskostnad: Månadskostnad som ej följer förändringarna på räntemarknaden. En fast månadskostnad kan kännas tryggare eftersom beloppet är densamma under hela löptiden men är oftast högre än en rörlig dito.

Finansieringsavtal: Avtal som upprättas mellan kreditgivare och kredittagare ang. finansieringen. Skall undertecknas för att vara godkänt.

Inbytesbil: Bil som lämnas i inbyte vid ny affär. Kan nyttjas som kontantinsats.

Kontantinsats: Minst 20% av bilens pris som måste erläggas enl. konsument- kreditlagen i samband med leverans.

Kreditbelopp: Det belopps som skall finansieras. Avser bilens pris inkl. extra- utrustning minus kontantinsats/inbytesbil.

Kreditgivare: Den finansierande parten i ett kreditupplägg.

Kreditkostnad: Det sammanlagda beloppet av alla räntor, upplägg- och administrationsavgifter som skall erläggas med anledning av krediten.

Kreditspärr: Markering i bilregistret som hindrar att en finansierad bil byter ägare utan kreditgivarens medgivande.

Kredittagare: Låntagaren (privatpersonen, företaget) i ett kreditupplägg

Kredittid: Den löptid som gäller för kreditavtalet. För nya bilar oftast mellan 12 – 84 mån. För begagnade bilar oftast mellan 12 – 72 mån.

Köpare: Se kredittagare.

Månadsbelopp: Den månadskostnad som kreditavtalet ger. Storleken på månads- beloppet påverkas av bilens pris, kontantinsatsen, finansierings- räntan samt avtalets löptid. På månadskostnaden är räntedelen avdragsgill till 30%.

Leveransdag: Den dag som bilen levereras till kredittagaren. Fr.o.m. detta datum börjar avtalet att gälla.

Leveransgodkännande: Kredittagaren godkänner fordonet att det är i överenskommet skick samt ger klartecken till kreditgivaren att verkställa utbetalning till leverantören.

Leverantör: Den som levererar bilen, oftast en bilåterförsäljare.

Nominell ränta: Den ränta som används vid beräkning av månadskostnaden och som DNB Finans anger.

Rak amortering: Återbetalning med lika stor amortering i varje betalning. Total- beloppet att betala varje månad sjunker då skulden minskar och därigenom blir räntebeloppet lägre.
Större månadskostnad i början jämfört med ett annuitetslån, men lägre i slutet av kredittiden.

Restskuld: Den återstående kapitalskulden då en kredit förtidslöses.

Rörlig månadskostnad: Månadsbelopp som följer förändringarna på räntemarknaden. Med en rörlig kostnad blir oftast månadsbeloppet lägre men kan också förändras under löptiden.

Stafflad kredit: Kreditavtal där amorteringstakten kan variera, exempelvis högre amorteringstakt år 1 för att sedan sjunka år 2 och 3. (Se även ”Bruten annuitet”)

Statsskuldväxel: SSVX, räntebindningsparameter som noteras dagligen och följer ränteutvecklingen.

Stibor: Stockholm Interbank Offered Rate, räntebindningsparameter som noteras dagligen och följer ränteutvecklingen.

Uppläggningsavgift: Avgift som uttages i samband med uppstart av kreditavtal.

Äganderättsförbehåll: Förbehåll att återta och försälja kreditobjektet för täckande av restskuld om köparen ej fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.